قابلیت احیای منابع طبیعی تجدید شونده کشور

محققان گوره تحقیقاتی فناوری زیست بوم های طبیعی پایدار بر این باورند که با وجود تخریب سطح وسیعی از عرصه های جنگلی و مرتعی کشور، در مناطقی جنگلی و مرتعی که هنوز تا حدود 50% دست نخورده می باشند بدلیل نقش بافت بیولوژیک بستر بعنوان زیربنای تکامل اکوسیستم جنگل و مرتع ایران قابل احیا است.

بر این اساس پیشنهاد می­شود، نقشه محدوده کویرهای ایران با کمک فعالیت میکروارگانیسم­ها به ­عنوان عامل اصلی احیاء بیولوژیک بیابان­ها و کویرها مشخص گردد (در کویر و بیابان­های واقعی میکروارگانیسم­ها نمی­توانند فعال باشند).

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image