برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه در ایلام

کارگاه آموزشی یک روزه ارائه مدیریت جنگل­های زاگرس (ایلام) همراه با مشارکت مردمی جهت معرفی و ارائه نتایج اولیه پروژه مدیریت احیاء جنگل های بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه های مقاوم بلوط در استان ایلام (نقش ریزگردها در مرگ جنگل های بلوط) مصوب تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست در ایران SGP در مرداد  1393 با شماره : IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185)، در روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1394 در استان ایلام با حضور جمع کثیری از مدیران استانی و نمایندگان دفتر توسعه و عمران سازمان ملل متحد، فرهیختگان و همچنین بازدید کنندگان پروژه منارید سایت کرمانشاه برگزار گردید.

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image