علوم ژنتیک در خدمت آلودگی تهران

 

درختان چنار شهر تهران طی 30 سال اخیر افزایش تصاعدی آلودگی شهر تهران را به اثبات رسانده اند. بدنبال اجرای پروژه بررسی وضعیت گونه­ های چنار و توت شهر تهران و معرفي پايه­ هاي مقاوم به آلودگي که با حمیات مادی و معنوی مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران انجام گرفت ثابت گردید که درختان چنار قدرت گیاه پالایی بیشتری را نسبت به توت در جذب فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم داردند. در این ارتباط در منطقه نارمک تهران پایه چناری از نظر ژنتیکی ردیابی گردید که قادر است تا بیشتر از 50 برابر پایه های چنار مجاور خود سرب جذب نماید. 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image