چاپ کتاب تاغزارهای ایران

 
کتاب مدیریت اکوسیستم تاغزارهای طبیعی و دست کاشت ایرن تالیف دکتر سودابه علی احمد کروری - 216 صفحه - توسط انتشارات پونه در شهریور ماه 1939 به چاپ رسید.

شروع پروژه مشترک با SGP

اجرای پروژه مشترک گروه تحقیقاتی فناوری زیست بومهای طبیعی پایدار و تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست (SGP) تحت عنوان مدیریت احیاء با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه­های مقاوم بلوط در استان ایلام(نقش ریزگردها در مرگ جنگل­های بلوط) از تیر ماه 1393 آغاز شد. 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image