قابلیت احیای منابع طبیعی تجدید شونده کشور

محققان گوره تحقیقاتی فناوری زیست بوم های طبیعی پایدار بر این باورند که با وجود تخریب سطح وسیعی از عرصه های جنگلی و مرتعی کشور، در مناطقی جنگلی و مرتعی که هنوز تا حدود 50% دست نخورده می باشند بدلیل نقش بافت بیولوژیک بستر بعنوان زیربنای تکامل اکوسیستم جنگل و مرتع ایران قابل احیا است.

بر این اساس پیشنهاد می­شود، نقشه محدوده کویرهای ایران با کمک فعالیت میکروارگانیسم­ها به ­عنوان عامل اصلی احیاء بیولوژیک بیابان­ها و کویرها مشخص گردد (در کویر و بیابان­های واقعی میکروارگانیسم­ها نمی­توانند فعال باشند).

پیشنهاد بازنگری علمی بر نرم افزارهای موجود در حوزه ی مطالعات منابع طبیعی کشور

دکتر سودابه علمی احمد کروری در رابطه با یکی از مشکلات علمی و تفسیری در مقالات علمی در حوزه ی منابع طبیعی اینگونه می گوید: "متاسفانه در تفسیر علمی جامعه شناسی گیاهی یا اقتصادی منابع طبیعی و بسیاری از موارد دیگر در این حوزه، محققان ایرانی از برنامه های ارائه شده توسط محققان بین المللی عرصه های منابع طبیعی استفاده میکنند."

متن نظریه ایشان به شرح زیر می باشد:

در ایران معمولا برای تفسیر آماری نتایج بدست آمده در عرصه های منابع طبیعی تجدید شونده کشور مانند جامعه شناسی گیاهی، ارزیابی توان اقتصادی جنگل و مرتع و چالش های محیط زیستی عرصه های طبیعی نرم افزارها و معادلات و فرمول های ارائه شده توسط جواع غربی بخصوص اروپایی و آمریکایی استفاده می شود که به هیچ وجه دارای عرصه های طبیعی نیستند و عرصه های آن ها هیچ شباهتی با عرصه های طبیعی جنگل ها و مراتع ایران ندارند و این نتایج تحقیقاتی نه تنها راهگشای بخش اجرا نخواهد بود بلکه آن ها را به اشتباه خواهد انداخت. 

پیشنهاد ایشان این است که باید برنامه های مناسب با شرایط جنگل های ایران بر حسب شرایط اکولوژی و میران تخریب بازسازی و حداقل ضریب اشتباه محاسبه گردد. در این راستا، همچنین وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور نیز می تواند پیشنهاد تحقیقاتی محققانی را که با روش های علمی به استخراج این ضرایب و فرمول ها می پردازند مورد تقدیر و نوآوری آن ها را در سطح ملی ثبت نماید. 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image